Dziś jest sobota, 20 lipiec 2024. Imieniny: Czesława, Hieronima

Cele i zadania

Instytut wypełnia swoją misję poprzez działalność pożytku publicznego, a w szczególności poprzez:

1. organizowanie dni skupienia, rekolekcji, sympozjów, konferencji i sesji naukowo-duszpasterskich, seminariów i kongresów,

2. inspirowanie i prowadzenie badań w dziedzinie teologii, duchowości, kultu Miłosierdzia Bożego według bł. Ks. Michała Sopoćki oraz badań na temat zjawisk społecznych i kulturowych,

3. organizowanie i prowadzenie warsztatów rozwojowych oraz terapeutycznych przeznaczonych dla osób potrzebujących pomocy i wsparcia, w tym dla chorych, bezdomnych, niepełnosprawnych, rodzin w trudnej sytuacji życiowej, osób bezdomnych, niedostosowanych społecznie, dzieci i młodzieży,

4. organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, potrzebujących, dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej; rodzin wielodzietnych, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych i innych potrzebujących pomocy,

5. przeciwdziałanie patologiom społecznym i zjawiskom wykluczenia społecznego,

6. systematyczne formowanie oraz kształcenie pracowników i wolontariuszy, wspieranie i promocja różnych form wolontariatu,

7. pozyskiwanie środków i dóbr na prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej, wychowawczej, pomocowej i innej określonej niniejszym Statutem przez organizowanie zbiórek, koncertów i innych imprez o charakterze charytatywnym, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o dotacje, subwencje, zgodnie z wymaganiami prawa polskiego,

8. tworzenie i prowadzenie ośrodków opieki paliatywnej i hospicyjnej udzielanej w warunkach: domowych , ambulatoryjnych i stacjonarnych,

9. podejmowanie działań służących zapobieganiu cierpienia, niesieniu ulgi, leczeniu bólu i innych objawów somatycznych,

10. organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin oraz integrację środowiska hospicyjnego,

11. promowanie zdrowego trybu życia , ochronę osób starszych i niepełnosprawnych,

12. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,

13. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej,

14. prowadzenie działań w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

15. fundowanie nagród i stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.